• Hammasi
  • NAZM
  • NASR
  • PUBLITSISTIKA
  • TASVIRIY SAN'AT

Абу Райҳон БЕРУНИЙ. Мато, мойбўёқ

Рассом: Алибек Абдураҳмонов